REGULAMIN PROJEKTU RANKING NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2016

§1. CELE PROJEKTU

Celem projektu Ranking Najlepsi z Najlepszych [zwanego dalej Ranking] jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [zwanego dalej Uniwersytet], promowanie ich firmom oraz instytucjom, a także integracja środowiska akademickiego i biznesowego.

§2. ORGANIZATORZY RANKINGU

Organizatorami Rankingu są Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z siedzibą we Wrocławiu (53-307), ul. Kamienna 57/10, wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000072414 NIP: 896-10-03-400 i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego z siedzibą we Wrocławiu (53-345), ul. Komandorska 118/120, wpisana do rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000322487 NIP: 899-266-47-17  [zwane dalej Organizatorzy].

§3. KAPITUŁA PROJEKTU

 1. W skład Kapituły Projektu (zwanej dalej Kapituła) wchodzą Przedstawiciel Władz Rektorskich, Przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR, Przedstawiciel Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, Koordynator Główny Rankingu.
 2. Kapituła przeprowadzi weryfikację dokumentów złożonych przez Finalistów Rankingu w terminie nie dłuższym niż tydzień czasu przed rozpoczęciem projektu.
 3. Obowiązkiem Kapituły jest zatwierdzenie listy osób kwalifikujących się do otrzymania tytułu Laureata Rankingu.
 4. Kapitułę obowiązuje ochrona danych osobowych wszystkich Finalistów Rankingu.

§4. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA RANKINGU

 1. Ranking odbywa się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.
 2. Projekt odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5. ZASADY UCZESTNICTWA W RANKINGU

 1. Uczestnikami Rankingu mogą być studenci II i III roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych,  II roku studiów magisterskich, stacjonarnych oraz absolwenci Uniwersytetu w roku akademickim 2015/2016, którzy w roku akademickim 2015/2016 uzyskali średnią z ocen minimum 4.0
 2. Uczestnikiem Rankingu nie może być student studiów doktoranckich, podyplomowych lub niestacjonarnych.
 3. Udział w Rankingu jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Każdy uczestnik Rankingu zobowiązany jest do posiadania legitymacji studenckiej z ważnym wpisem na rok akademicki 2016/2017 oraz do przedstawienia jej na prośbę Organizatorów.

§6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Lista Rankingowa obejmuje studentów Uniwersytetu z II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich, którzy osiągnęli minimalną średnią ocen 4.0 w roku akademickim 2015/2016, na każdym kierunku na wydziałach NE, IE, ZIF, EZiT oraz absolwentów z każdego kierunku (w tym kierunków anglojęzycznych).
 2. Sposobem identyfikacji studenta są jego dane przekazane przez odpowiedni dziekanat.
 3. Do Rankingu mogą przystąpić studenci, którzy w danym roku akademickim zostali zakwalifikowani do Listy Rankingowej.
 4. Podstawą klasyfikacji studentów II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich  jest uzyskana średnia ocen w roku akademickim 2015/2016. Na liście znajdą się wszystkie osoby, które uzyskały średnią minimum 4.0. Podstawą umieszczenia na Liście Rankingowej absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2015/2016 jest średnia ocen (minimalna 4.0) z całego toku studiów, wliczając oceny z pracy licencjackiej/magisterskiej i jej obrony.

Te zasady nie dotyczą studentów wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego.

 

 1. Studenci wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego są kwalifikowani do List Rankingowych na następujących warunkach:
   1. podstawą klasyfikacji studentów II oraz III roku studiów I stopnia jest osiągnięcie minimalnej średniej 4.0 w roku akademickim 2015/2016.
   2. podstawą klasyfikacji studentów VII semestru studiów I stopnia jest osiągnięcie minimalnej średniej 4.0 w roku akademickim 2015/2016.
   1. podstawą umieszczenia na Liście Rankingowej studentów studiów inżynierskich jest osiągnięcie minimalnej średniej 4.0 z całego cyklu studiów I stopnia (z siedmiu semestrów), wliczając ocenę z pracy inżynierskiej i jej obrony.
   2. natomiast absolwentów studiów magisterskich- jest osiągnięcie minimalnej średniej 4.0 z całego cyklu studiów II stopnia (z trzech semestrów- I, II i III studiów II stopnia), wliczając ocenę z pracy magisterskiej i jej obrony.
 1. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego z podaniem pełnych i prawdziwych informacji.
 2. Formularz Zgłoszeniowy zawiera dodatkowe kryteria oceny studentów, za które uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty.
 3. Nie należy wykazywać działań prowadzonych w związku z przygotowaną przez studenta pracą dyplomową, bądź zaliczeniową, jest to element realizowanego programu studiów. (Np. prace zaliczeniowe przedmiotu, badania związane z programem studiów, obowiązkowe praktyki studenckie oraz praktyki zwalniające z części egzaminu lub zaliczenia przedmiotu).
 4. Jedno osiągnięcie może być uwzględnione tylko jeden raz w całym wniosku, powtórzenia nie będąpunktowane.
 5. Szczegółowe kryteria i sposób ich oceniania zamieszczone są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 6. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej dostępnego na stronie internetowej www.ranking.wiggor.pl w zakładce „Formularz”.
 7. Przez wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik akceptuje zasady Regulaminu Rankingu. Formularz Zgłoszeniowy i niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowią integralną całość. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu wraz z załącznikami i ich przestrzegania.
 8. Na podstawie złożonych Formularzy Zgłoszeniowych Organizatorzy sporządzają Listę Finalistów.
 9. Listy Finalistów ułożone zostaną na podstawie punktów zdobytych za średnią ocen przekazaną przez dziekanat oraz punktów uzyskanych za spełnienie dodatkowych kryteriów. Listy zamykane są nie później niż na tydzień przed oficjalnym zakończeniem projektu.
 10. Punkty za kryteria dodatkowe zostaną przyznane tylko uczestnikom, którzy dostarczą potwierdzenia zdobytych umiejętności. Dokumenty, które należy dostarczyć wyszczególnione są w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 11. Listy Finalistów opublikowane zostaną na stronie internetowej www.ranking.wiggor.pl
 12. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego stanowi podstawę do umieszczenia na Liście Finalistów i nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Laureata Rankingu.
 13. Weryfikację danych podanych przez Uczestników przeprowadza Kapituła Rankingu w porozumieniu z organami Uniwersytetu.
 14. Brak  złożenia Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Rankingu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia formy oraz terminu przeprowadzenia Rankingu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.ranking.wiggor.pl  
 16. Lista Finalistów zostanie opublikowana 7 grudnia 2016 r.

§7. PRZEBIEG GALI FINAŁOWEJ

 1. Finał Rankingu [zwany dalej Galą] zostanie przeprowadzony 14 grudnia 2016 r. o godzinie 17:00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Czas i miejsce przeprowadzenia Rankingu oraz ogłoszenia jego wyników zostaną podane przez Organizatorów w sposób zwyczajowo przyjęty na Uniwersytecie oraz na stronie internetowej projektu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca przeprowadzenia Gali Finałowej.
 4. Laureatem Rankingu jest student, którego nazwisko znalazło się na Liście Finalistów dla danego kierunku i roku studiów.
 5. Organizator powiadomi wybranych Uczestników o uzyskaniu tytułu Laureatów Rankingu indywidualnie telefonicznie lub mailowo.
 6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, osoby zajmą miejsce ex aequo i otrzymają ekwiwalentne nagrody.

§9. PUBLIKACJA PROMOCYJNA

 1. Celem stworzenia Publikacji Promocyjnej (zwanej dalej Publikacja) jest  zapoznanie potencjalnych pracodawców z laureatami.
 2. Na publikację składać się będą: imię i nazwisko, opis sylwetki, pozycja w Rankingu, kierunek i rok studiów, zdjęcie oraz adres e-mail Laureata Rankingu.
 3. Publikacja zostanie umieszczona? na stronie internetowej Rankingu – www.ranking.wiggor.pl.

§10. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest zakwalifikowanie przez Organizatorów Uczestnika jako Laureata Rankingu.
 2. Uczestnictwo w Gali Finałowej jest dobrowolne. Laureat ma prawo odebrać nagrodę również po zakończeniu Gali Finałowej w biurze Organizatorów w nieprzekraczalnym terminie do końca roku kalendarzowego 2016. Po upływie tego terminu nagrody zostaną przeznaczone na statutową działalność Organizatorów.
 3. Określenie kryteriów przyznawania nagród leży w kompetencji Organizatorów. Podstawową przesłanką jest miejsce rankingowe na Liście Finalistów.
 4. Fundatorami nagród są Partnerzy Projektu. Nagrody uzyskane w ramach Rankingu są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68a) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

§11. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnictwo w Rankingu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Projektu przez Organizatorów oraz Firmy współpracujące, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Organizatorzy są administratorami zbioru danych osobowych i przetwarzają dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością statutową oraz przeprowadzeniem Rankingu, zarówno w bieżącej edycji Rankingu, jak i przyszłych.
 3. Każda osoba ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych oraz innych uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w biurze Organizatorów.
 4. Każda osoba znajdujące się na liście Laureatów Rankingu wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i informacji dotyczących osiągnięć w celu stworzenia ogólnodostępnej publikacji promocyjnej, m.in. udostępnianej bezpłatnie partnerom projektu.  

§12. SKARGI I WNIOSKI

 1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w Rankingu powinny być składane drogą mailową najpóźniej w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy Finalistów Rankingu, na adres mailowy jednego z  Organizatorów, z tematem “Ranking 2016″.
 2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres skarżącego, jak również podstawę wniosku lub skargi wraz z uzasadnieniem.
 3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatorów w terminie dziesięciu dni od dnia ich doręczenia. O wyniku postępowania wnioskowego Organizatorzy powiadomią zainteresowaną stronę listem poleconym.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego [t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.].

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Formularza Zgłoszeniowego i dostępny jest w biurze Organizatorów oraz na stronie internetowej Rankingu – www.ranking.wiggor.pl.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek wadliwego świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, kurierskie, Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby doręczające przesyłki.
 3. Odpowiedzialność za zgodność danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym, w tym danych osobowych i informacji o uzyskanej średniej ocen, ponosi Uczestnik i dziekanaty Uniwersytetu.
 4. Bieżące informacje dotyczące Rankingu dostępne są na stronie internetowej Rankingu.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w trakcie Rankingu ze stosunku objętego niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Organizatorów w porozumieniu ze sponsorami, patronami merytorycznymi oraz władzami Uniwersytetu. W razie braku uzyskania porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Organizatorów.
 6. Organizatorzy Rankingu zastrzegają sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą być dokonywane najpóźniej na tydzień przed składaniem formularza zgłoszeniowego Rankingu i będą ogłaszane w formie zwyczajowo przyjętej na Uniwersytecie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na Uniwersytecie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

System przyznawania punktów w poszczególnych kategoriach

 • Średnia ocen z pierwszego kierunku.
Średnia ocen Liczba punktów
4,0 – 4,1 5,5
4,11-4,2 6
4,21-4,3 6,5
4,31-4,4 7
4,41-4,5 7,5
4,51-4,6 8
4,61-4,7 8,5
4,71-4,8 9
4,81-4,9 9,5
4,91-5,0 10
 • Średnia ocen z drugiego kierunku.
Średnia ocen Liczba punktów
4,0 – 4,1 1,65
4,11-4,2 1,8
4,21-4,3 1,95
4,31-4,4 2,1
4,41-4,5 2,25
4,51-4,6 2,4
4,61-4,7 2,55
4,71-4,8 2,7
4,81-4,9 2,85
4,91-5,0 3
 • Znajomość języków obcych.
Poziom Liczba punktów
A1 0,5
A2 1
B1 1,5
B2 2
C1 2,5
C2 3
 • Wymiany studenckie, krajowe i zagraniczne.
Nazwa wymiany studenckiej Liczba punktów
Transekonomik 1
Erasmus 1
Umowy bilateralne 1
 • Publikacje naukowe / udział w konferencjach.
Liczba punktów
artykuły opublikowany w recenzowanym czasopiśmie w Polsce 1
artykuły międzynarodowy opublikowany w recenzowanym czasopiśmie 1,5
udział w konferencjach czynny (zaprezentowanie własnego referatu) 1,5
współautorstwo 50%
 • Wyróżnienia/nagrody w konkursach naukowych biznesowych.
Szczeble wyróżnienia /

nagrody

Liczba punktów
Wojewódzki 1
Państwowy 2
Międzynarodowy 3
 • Inne osiągnięcia sportowe i artystyczne – maksymalnie 6 pkt
Szczeble wyróżnienia /

nagrody

Liczba punktów
Wojewódzki 1
Państwowy 2
Międzynarodowy 3
 • Działalność w organizacjach studenckich / kołach naukowych – maksymalnie 3 pkt.
Działalność Liczba punktów
Brak działalności lub działalność poniżej 6 miesięcy 0
Działalność powyżej 6 miesięcy 1
 • Praktyki / Staże / Praca zawodowa.
Doświadczenie Liczba punktów
Brak 0
Staż (jeden miesiąc) 1
Staż (ponad jeden miesiąc) lub Ambasadorstwo 2
Praca zawodowa / Własna działalność gospodarcza 3
 • Uprawnienia zawodowe / certyfikaty potwierdzające umiejętności.
Uprawnienia / Certyfikaty Liczba punktów
Uprawnienia zawodowe 2 pkt
Certyfikaty   Po 1 pkt

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 1. Średnia ocen z pierwszego kierunku – organizator pobiera dane z dziekanatu.
 2. Średnia ocen  z drugiego kierunku – w przypadku drugiego kierunku studiowanego na Uniwersytecie Ekonomicznym dane pobiera organizator, w przypadku studiowania na innej uczelni uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym  dokument z jego średnią, pieczątką i podpisem z dziekanatu danej uczelni.
 3. Znajomość języków obcych –  celu potwierdzenia znajomości języka obcego na danym poziomie uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym kopię certyfikatu potwierdzającego umiejętność na tym poziomie lub dokument potwierdzający ukończenie kursu językowego na tym poziomie zaawansowania.
 4. Wymiany studenckie, krajowe i zagraniczne – uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowymzaświadczenie o odbyciu wymiany.
 5. Publikacje naukowe / udział w konferencjach – uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym publikację opatrzoną własnym nazwiskiem oraz danymi bibliograficznymi publikacji W przypadku konferencji – zaświadczenie potwierdzające czynny udział.
 6. Wyróżnienia / nagrody w konkursach naukowych / biznesowych – uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym dyplom lub inny dokument wskazujący na wyróżnienie/wygraną.
 7. Działalność w organizacjach studenckich/kołach naukowych – uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym potwierdzenie przynależności do organizacji/koła naukowego (wzór potwierdzenia będzie można pobrać ze strony) wypełnione i podpisane przez członka zarządu organizacji, przewodniczącego lub opiekuna akademickiego.
 8. Praktyki / Staże (Ambasadorstwa) / Praca zawodowa – uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym dokument z  podpisem pracodawcy potwierdzający fakt odbycia stażu(ambasadorstwa) / pracy zawodowej, wraz z okresem trwania.
 9. Uprawnienia zawodowe / certyfikaty potwierdzające umiejętności – uczestnik powinien załączyć w formularzu zgłoszeniowym zaświadczenie o uzyskanych uprawnieniach/certyfikaty potwierdzające umiejętności.